2 stycznia 2014

REGULAMIN SZKOLEŃ

strona-glowna

REGULAMIN SZKOLEŃ organizowanych przez „Blue MIND” Klaudia Pingot

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

1) „Blue MIND” – Klaudia Pingot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Blue MIND” Klaudia Pingot, z siedzibą ul. Polskie Drogi 6/15, 02-775 Warszawa, NIP 5971380568 – dostawca szkolenia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za w/w szkolenie. 

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca szkolenie wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.

3) Umowa – zamówienie na Szkolenie złożone przez Klienta, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z uiszczeniem pełnej opłaty za szkolenie, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez „Blue MIND” lub dostępną na stronie http://smart-coaching.pl/ 

4) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny pomiędzy „Blue MIND” a Klientem. 

5) Formularz – formularz dostępny na stronie http://smart-coaching.pl/ umożliwiający zamówienie Szkolenia przez Klienta.

6) Szkolenie – wydarzenie wskazane na http://smart-coaching.pl/, które Klient może zamówić za pomocą Formularza.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem i przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty wraz z uiszczeniem pełnej opłaty za szkolenie stanowią Umowę pomiędzy Klientem a „Blue MIND”.

2. Klient zobowiązuje się zapłacić „Blue MIND” za zamówione szkolenie kwotę w wysokości, terminie oraz formie określonej w wiadomości mailowej wysłanej z adresu kontakt@smart-coaching.pl. Mail, o którym mowa wyżej zostanie wysłany do Klienta niezwłocznie (nie później niż następnego dnia roboczego po wypełnieniu Formularza) po złożeniu zamówienia na szkolenie poprzez Formularz zgłoszeniowy.   

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie, w terminie i formie wskazanej w wiadomości mailowej, o której mowa w II.2. nie powoduje zawarcia Umowy pomiędzy Klientem, a „Blue MIND” i tym samym nie dopuszcza Klienta do udziału w szkoleniu.  

4. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe „Blue MIND”. 

5. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupione Szkolenie zobowiązany są zgłosić ten fakt do piątego dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pieniądze wpłynęły na konto „Blue MIND” na maila: kontakt@smart-coaching.pl

6. W przypadku wystawionych faktur VAT zwrot należności uiszczonych na rzecz „Blue MIND” następuje po otrzymaniu przez „Blue MIND” podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT.

7. Klient dokonujący zakupu Szkolenia oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

8. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas Szkolenia są własnością „Blu MIND” i nie są przenoszone na Klienta.

9. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Szkolenia za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

10. Materiały udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystanie jedynie do użytku osobistego. Powielanie oraz przekazywanie materiałów przez Klienta innej osobie jest zabronione. 

11. „Blue MIND” i jej upoważnieni Przedstawiciele mają prawo poprosić Uczestnika Szkolenia o opuszczenie Szkolenia w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Uczestnika. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika to zachowanie, które zakłóca przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. W szczególności dotyczy to zakłócania przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających. Uczestnik, który zostanie poproszony o opuszczenie Szkolenia otrzyma zwrot pieniędzy za Szkolenie, potrąconych o wartość udziału Uczestnika w Szkoleniu.

12. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w Szkoleniu oraz umieszczenia jej wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych (w tym w social mediach oraz WWW) oraz drukowanych promujących działalność „Blu MIND”. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania „Blue MIND” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@smart-coaching.pl odstąpieniu od Umowy zakupu szkolenia wymienionego w niniejszej Umowie.

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, „Blue MIND” niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia „Blue MIND” zwróci klientowi wpłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia.

5. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu po upływie terminu, o którym mowa w III.1., Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat za szkolenie. 

6. W przypadku niestawienia się Klienta na Szkoleniu, które odbyło się w terminie, Klient traci możliwość wzięcia udziału w kolejnym wydarzeniu organizowanym przez „Blue MIND” na warunkach zakupionego Szkolenia. „Blue MIND” nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot Klientowi. 

IV. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ORAZ PRZENIESIENIE PRAWA NA INNĄ OSOBĘ 

1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu Szkolenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku szkolenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego. 

2. Skorzystanie ze zmiany terminu szkolenia wymaga, poza uiszczeniem opłaty administracyjnej, o której mowa w IV.1., przesłania za pomocą poczty elektronicznej wiadomości mail na adres kontakt@smart-coaching.pl informacji o chęci skorzystania ze zmiany terminu szkolenia. 

3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez „Blue MIND” wolnych miejsc na zakupione Szkolenie.

4. W przypadku braku dodatkowych terminów danego Szkolenia istnieje możliwość zmiany zakupionego Szkolenia na inne dostępne w aktualnej ofercie „Blue MIND”, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. 

5. Klient ma możliwość, za zgodą  „Blue MIND”, przeniesienia prawa do udziału w szkoleniu na wskazaną przez niego osobę pod warunkiem zawiadomienia „Blue MIND” o powyższym na adres poczty elektronicznej kontakt@smart-coaching.pl, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do przekazania danych kontaktowych osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  

6. „Blue MIND” ma prawo żądać od osoby, o której mowa w IV.5. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego treści. 

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ „Blue MIND”

1. „Blue MIND” zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z innej ważnej przyczyny, za którą uznaje się wyłącznie obiektywną niemożność prowadzenia szkolenia przez „Blue MIND” lub osobę współpracującą z „Blue MIND”.  W przypadku odwołania szkolenia z powodów podanych wyżej „Blue MIND” zawiadomi o tym fakcie Klienta za pomocą poczty elektronicznej.

2. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadkach o których mowa w V.1., w części dotyczącej odwołanego Szkolenia oraz żądania zwrotu uiszczonych kosztów w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o odwołaniu Szkolenia. Zwrot dotyczy kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Szkoleniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu, noclegów itp.).

3. „Blue MIND” z ważnych przyczyn zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, godzin, oraz miejsca Szkolenia. O każdorazowej zmianie zawiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku znaczących zmian cech Szkolenia Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.

4. „Blue MIND”  nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez „Blue MIND” lub wskutek działania siły wyższej.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez „Blue MIND” w celu realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Klientowi jako podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. 
  2. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
  3. Zapytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres: kontakt@smart-coaching.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.  
  2. W przypadku ewentualnych sporów powstałych na linii Klient – „Blue MIND” będą one w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory będą rozstrzygane na drodze sądowej, z zastrzeżeniem VII. 3. I VII.4. 
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Blue MIND”, a Klientem będącym Konsumentem odbywać się będzie przed sądem właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy pomiędzy „Blue MIND”, a Klientem będącym Przedsiębiorcą odbywać się będzie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę „Blue MIND”.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.